نام محصول : شماره سیم فشاری


برند: کلمسان-شفق


مدل: -


KE-1 جهت شماره گذاری سیمهای 1.5-0.5

KE-2 جهت شماره گذاری سیمهای 2.5-1.5

KE-3جهت شماره گذاری سیمهای 6 - 4